Проекти

Успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“

 

На 11 октомври 2019 г. „Савел” ЕООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0008-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта са реализирани общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 бяха закупени и пуснати в експлоатация: 1 брой широколентова шлайфмашина с 2 ленти; 1 бр. четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; 1 бр. многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и една аспирационна система с инверторно управление. Новото високопроизводително и обезпрашаващо оборудване допринесе за подобряване на производствените процеси в предприятието, оптимизиране на производствената верига и повишаване на производствения капацитет. Подобриха се характеристиките на съществуващите продукти и се разнообрази продуктовото портфолио на компанията с нови продукти и услуги с висока добавена стойност и качество, които позволяват на фирмата да оползотвори наличните пазарни възможности, като започне да реализира произведените плотове от масивна дървесина на вътрешния и външни пазари. Изпълнението на предвидените дейности доведе до постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез внедряване на модерни технологии, засилване на експортния потенциал на предприятието и постигане на пазарна устойчивост. С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Савел“ ЕООД изпълни и дейност по информиране и публичност на проекта. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и постоянна обяснителна табела на производствената сграда на предприятието, които указват, че се реализира проект, финансиран от ЕС. При изпълнението на проекта бяха спазени всички изисквания за публичност и информация, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, като се целеше постигането на прозрачност на полученото финансиране и разпространяването на информация относно целите и дейностите на проекта, финансиран в рамките на ОПИК. Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. „Савел“ ЕООД постигна всички заложени в АДБФП специфични цели: - Подобряване на производствените процеси, оптимизиране на производствената верига и повишаване на производствения капацитет за растеж чрез общи производствени инвестиции за внедряването на съвременно високопроизводително оборудване; - Подобряване на съществуващите продукти и разнообразяване на продуктовото портфолио на предприятието с нови продукти и услуги с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения; - Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез внедряване на европейски и международни знания и технологии; - Подобряване на пазарните позиции, засилване на експортния потенциал на предприятието и постигане на пазарна устойчивост, с което беше изпълнена и основната цел на проекта за подобряване на конкурентоспособността на вътрешния и външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на продуктивността, производствения капацитет, разнообразяване на продуктовото портфолио, реализиране на продукцията на нови пазари и засилване на експортния потенциал на предприятието. Постигнатите цели съответстват изцяло както на целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на икономика, конкурентоспособна на европейския и международен пазар, допринасят за постигането на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2. „Кпацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и са в съответствие с избраните мерки и цели на стратегията за ВОМР. Изпълнението на проекта доведе и до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГТроян, Априлци, Угърчин. Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0008-C01 се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и е с общ бюджет от 300 188,50 лв., от които финансиране от ЕС на стойност 178 612,16 лв. и национално съфинансиране в размер на 31 519,79 лева. Реализацията на проекта доведе до комплексен положителен ефект върху цялостния производствен процес, подобряване конкурентоспособността на вътрешния и външен пазар и постигане на устойчив растеж на „Савел“ ЕООД.

© 2017-2023 Савел ЕООД. Всички права запазени.