Проекти

Проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“ - информация

 

На 11 октомври 2018 г. „Савел” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“.

В рамките на проекта е предвидено реализирането на общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 ще бъдат закупени: широколентова шлайфмашина с 2 ленти; четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и аспирационна система с инверторно управление.

При изпълнението на всички залегнали в АДБФП дейности предприятието ще съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.

Общата цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на „Савел“ ЕООД на вътрешния и външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на продуктивността, производствения капацитет, разнообразяване на продуктовото портфолио, реализиране на продукцията на нови пазари и засилване на експортния потенциал на предприятието. Специфичните цели са:

- Подобряване на производствените процеси, оптимизиране на производствената верига и повишаване на производствения капацитет за растеж чрез общи производствени инвестиции за внедряването на съвременно високопроизводително оборудване;
- Подобряване на съществуващите продукти и разнообразяване на продуктовото портфолио на предприятието с нови продукти и услуги с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения;
- Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез внедряване на европейски и международни знания и технологии;
- Подобряване на пазарните позиции, засилване на експортния потенциал на предприятието и постигане на пазарна устойчивост.

Целите, които ще бъдат постигнати в резултат от изпълнението на проекта, съответстват изцяло както на целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на икономика, конкурентоспособна на европейския и международен пазар, допринасят за постигането на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2. „Кпацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и са в съответствие с избраните мерки и цели на стратегията за ВОМР.

Изпълнението на проекта ще води и до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин.

Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0008-C01 е с краен срок на изпълнение до 11.10.2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, чрез финансиране от Европейския фонд за регионално развитие на стойност 178 612,16 лв. и национално съфинансиране в размер на 31 519,79 лева.

© 2017-2023 Савел ЕООД. Всички права запазени.