Проекти

Приключи изпълнението на Проект „Висококачествени плотове от масивна дървесина“

На 23.12.2016 г. фирма "Савел" ЕООД успешно приключи изпълнението на своя проект "Висококачествени плотове от масивна дървесина" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0362-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
След провеждането на процедура за определяне на изпълнители "избор с публична покана" съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договори, беше закупено, доставено и въведено в експлоатация в новообособения стопански обект ново оборудване:

 • 1 бр. Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина;
 • 1 бр. Автомат за рендосване и профилиране;
 • 1 бр. Полуавтоматична линия за ламелно слепени детайли;
 • 1 бр. Двувалова лепилонанасяща машина;
 • 1 бр. Широколентова шлайфмашина с 2 ленти;
 • 1 бр. Винтов маслен компресор;
 • 1 бр. Аспирационна система.

С внедряването на новите машини беше обособен нов стопански обект и бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги;

3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:

 • Подобрени производствени процеси и повишен капацитет, чрез закупуването на ново високопроизводително оборудване;
 • Повишаване на капацитета за производство на детайли от масивна дървесина за мебели с повече от 30%;
 • Намаляване на брака при плотовете от масивна дървесина с ≈20%;
 • Затваряне на производствения цикъл, чрез отпадане на поддоставчици;
 • Възможност за самостоятелно производство на плотове от масивна дървесина с по-високо качество и добавена стойност;
 • Повишено качество на съединяване, слепване и обработка на всички детайли;
 • Подобрено качество на изпълнение на производствените операции;
 • Повишено качеството на повърхностите на детайлите;
 • С обособяването на новия стопански обект и внедряването на прецизното оборудване за производство на детайли от масивна дървесина компанията не само подобри, но и ще може да поддържа постоянно качество чрез отпадане на поддоставчиците, автоматизиране и компютъризиране на операциите, което изключва човешка грешка.
 • Намалено използването на ръчен труд в производствения процес с около 35 %;
 • Оптимизирана вътрешната логистика в производствения обект с около 45%;
 • Редуцирано времето за преправяне на различни машини, пренареждане и престой на детайлите с около 50%;
 • Спестено спомагателното време за производство с 25% благодарение на компютърното управление на новото оборудване;
 • Спестено с ≈15% технологично време за производство на един краен продукт;
 • Намалено енергийното потребление с около 15% за производството на единица продукт вследствие внедряването на съвременно оборудване от висок енергиен клас;
 • Намален бракът на дървесина с повече от 20 %;
 • Понижена себестойността на продукцията с от 5 до 7% вследствие отпадане на нуждата от ползване на поддоставчик за производството на плотове от масивна дървесина;
 • Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес чрез внедряване на ново високотехнологично оборудване и обособяването на нов стопански обект.

С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, "Савел" ЕООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. "Савел" ЕООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:

 • Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряването на съвременно високопроизводително оборудване и обособяването на нов стопански обект;
 • Подобряване на съществуващите продукти и услуги и разнообразяване на асортимента на предприятието с нови продукти с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения;
 • Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
 • Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието, с което беше изпълнена и общата цел на проекта за подобряване на конкурентоспособността на "Савел" ЕООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието.
© 2017-2018 Савел ЕООД. Всички права запазени.