Проекти

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по две обособени позиции

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по две обособени позиции:


Обособена позиция 1, включваща:

  • Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина - 1бр.
  • Автомат за рендосване и профилиране - 1 бр.
  • Полуавтоматична линия за ламелно слепени детайли – 1 бр.
  • Двувалова лепилонанасяща машина - 1 бр.
  • Широколентова шлайфмашина с 2 ленти - 1 бр.
  • Винтов маслен компресор - 1 бр.

 

Обособена позиция 2 - Аспирационна система - 1 бр.”

© 2017-2023 Савел ЕООД. Всички права запазени.