Проекти

Проект „Висококачествени плотове от масивна дървесина“ - информация

На 23 декември 2015 г. „Савел“ ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнението на проект „Висококачествени плотове от масивна дървесина“.

Общата цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на „Савел“ ЕООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието. Нейното осъществяване ще бъде обезпечено чрез изпълнението на всички предвидени в ДБФП дейности и постигането на следните специфични цели:

  • Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряването на съвременно високопроизводително оборудване и обособяването на нов стопански обект;
  • Подобряване на съществуващите продукти и услуги и разнообразяване на асортимента на предприятието с нови продукти с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения;
  • Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
  • Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието.

За нуждите на производството на висококачествени детайли за мебели от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на ПМС № 118/2014, компанията ще обособи нов стопански обект в собствена сграда, находяща се в гр. Троян на ул. „Криволак” №18. След въвеждането в експлоатация на новото високопроизводително оборудване „Савел“ ЕООД ще постигне следните резултати: повишаване на производствения капацитет с обособяването на нов стопански обект, отпадане на нуждата от ползване на поддоставчици, преодоляване на технологичните ограничения, намаляване на брака и времето за изработка на единица изделие, повишаване на ресурсната ефективност, засилване на експортния потенциал и предлагане на нови продукти с по-висока добавена стойност. От съществено значение за предприятието е възможността чрез новото високопроизводително оборудване да оползотвори наличния си пазарен потенциал съгласно плановете за развитие на продуктите и пазарите на фирмата.

При изпълнението на всички дейности по проекта предприятието ще съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.

Проект „Висококачествени плотове от масивна дървесина“ на „Савел“ ЕООД е с краен срок на изпълнение до 23.12.2016 г. и се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

© 2017-2018 Савел ЕООД. Всички права запазени.