Савел

Савел

 

На 11 октомври 2019 г. „Савел” ЕООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0008-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта са реализирани общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 бяха закупени и пуснати в експлоатация: 1 брой широколентова шлайфмашина с 2 ленти; 1 бр. четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; 1 бр. многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и една аспирационна система с инверторно управление. Новото високопроизводително и обезпрашаващо оборудване допринесе за подобряване на производствените процеси в предприятието, оптимизиране на производствената верига и повишаване на производствения капацитет. Подобриха се характеристиките на съществуващите продукти и се разнообрази продуктовото портфолио на компанията с нови продукти и услуги с висока добавена стойност и качество, които позволяват на фирмата да оползотвори наличните пазарни възможности, като започне да реализира произведените плотове от масивна дървесина на вътрешния и външни пазари. Изпълнението на предвидените дейности доведе до постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез внедряване на модерни технологии, засилване на експортния потенциал на предприятието и постигане на пазарна устойчивост. С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Савел“ ЕООД изпълни и дейност по информиране и публичност на проекта. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и постоянна обяснителна табела на производствената сграда на предприятието, които указват, че се реализира проект, финансиран от ЕС. При изпълнението на проекта бяха спазени всички изисквания за публичност и информация, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, като се целеше постигането на прозрачност на полученото финансиране и разпространяването на информация относно целите и дейностите на проекта, финансиран в рамките на ОПИК. Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. „Савел“ ЕООД постигна всички заложени в АДБФП специфични цели: - Подобряване на производствените процеси, оптимизиране на производствената верига и повишаване на производствения капацитет за растеж чрез общи производствени инвестиции за внедряването на съвременно високопроизводително оборудване; - Подобряване на съществуващите продукти и разнообразяване на продуктовото портфолио на предприятието с нови продукти и услуги с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения; - Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез внедряване на европейски и международни знания и технологии; - Подобряване на пазарните позиции, засилване на експортния потенциал на предприятието и постигане на пазарна устойчивост, с което беше изпълнена и основната цел на проекта за подобряване на конкурентоспособността на вътрешния и външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на продуктивността, производствения капацитет, разнообразяване на продуктовото портфолио, реализиране на продукцията на нови пазари и засилване на експортния потенциал на предприятието. Постигнатите цели съответстват изцяло както на целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на икономика, конкурентоспособна на европейския и международен пазар, допринасят за постигането на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2. „Кпацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и са в съответствие с избраните мерки и цели на стратегията за ВОМР. Изпълнението на проекта доведе и до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГТроян, Априлци, Угърчин. Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0008-C01 се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и е с общ бюджет от 300 188,50 лв., от които финансиране от ЕС на стойност 178 612,16 лв. и национално съфинансиране в размер на 31 519,79 лева. Реализацията на проекта доведе до комплексен положителен ефект върху цялостния производствен процес, подобряване конкурентоспособността на вътрешния и външен пазар и постигане на устойчив растеж на „Савел“ ЕООД.

 
 
 
 
Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

1. Широколентова шлайфмашина с 2 ленти - 1 брой;

2. Четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела - 1 брой;

3. Многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави - 1 брой;

4. Аспирационна система с инверторно управление - 1 брой“

 

На 11 октомври 2018 г. „Савел” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“.

В рамките на проекта е предвидено реализирането на общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 ще бъдат закупени: широколентова шлайфмашина с 2 ленти; четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и аспирационна система с инверторно управление.

 

За повече подробности вижте категория "Проекти".

 

На 11 октомври 2018 г. „Савел” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“.

В рамките на проекта е предвидено реализирането на общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 ще бъдат закупени: широколентова шлайфмашина с 2 ленти; четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и аспирационна система с инверторно управление.

При изпълнението на всички залегнали в АДБФП дейности предприятието ще съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.

Общата цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на „Савел“ ЕООД на вътрешния и външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на продуктивността, производствения капацитет, разнообразяване на продуктовото портфолио, реализиране на продукцията на нови пазари и засилване на експортния потенциал на предприятието. Специфичните цели са:

- Подобряване на производствените процеси, оптимизиране на производствената верига и повишаване на производствения капацитет за растеж чрез общи производствени инвестиции за внедряването на съвременно високопроизводително оборудване;
- Подобряване на съществуващите продукти и разнообразяване на продуктовото портфолио на предприятието с нови продукти и услуги с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения;
- Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез внедряване на европейски и международни знания и технологии;
- Подобряване на пазарните позиции, засилване на експортния потенциал на предприятието и постигане на пазарна устойчивост.

Целите, които ще бъдат постигнати в резултат от изпълнението на проекта, съответстват изцяло както на целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на икономика, конкурентоспособна на европейския и международен пазар, допринасят за постигането на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2. „Кпацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и са в съответствие с избраните мерки и цели на стратегията за ВОМР.

Изпълнението на проекта ще води и до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин.

Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0008-C01 е с краен срок на изпълнение до 11.10.2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, чрез финансиране от Европейския фонд за регионално развитие на стойност 178 612,16 лв. и национално съфинансиране в размер на 31 519,79 лева.

© 2017-2018 Савел ЕООД. Всички права запазени.