Super User

Super User

Събота, 08 Юли 2017 09:25

Плотове от орех

1. С клинозъбно снаждане по дължина с размери:

 • дължина: 4000 мм
 • ширина: 620 мм
 • дебелина: 20 мм

2. С цели ламели с размери:

 • дължина: 2000 мм
 • ширина: 620 мм
 • дебелини: 40 мм / 20 мм

Плотовете са с качество: А, В

Събота, 08 Юли 2017 08:44

Milano

трапезна маса, разтегателна

размери (см):

80 / 120 (155) / 78

90 / 140 (180) / 78

Събота, 08 Юли 2017 08:34

Милано

Столът се предлагат в различни цветове, както и може да бъде с тапицирана седалка в различни дамаски.

 

Сряда, 28 Юни 2017 10:39

Римини Стил

трапезна маса, разтегателна

размери (см):

80 / 120 (150) / 78

90 / 140 (180) / 78

100 / 160 (200) / 78

Вторник, 27 Юни 2017 06:41

Маями

Столът се предлагат в различни цветове и с различни дамаски.

 

Савел ЕООД пусна на пазара плотове от масивна букова и дъбова дървесина.

Плотовете са с клинозъбно снаждане или от цели ламели, произведени от качествена дървесина с високотехнологични машини на Weining Gruppe.

С нашите плотове Вашите мебели биха станали още по изящни и индивидуални подчертавайки топлия нюанс и красота на дървото.

Събота, 27 Май 2017 10:00

Плотове от парен бук

1. С клинозъбно снаждане по дължина с размери:

 • дължина: 4000 мм
 • ширина: 620 мм
 • дебелина: 20 мм

2. С цели ламели с размери:

 • дължина: 2000 мм
 • ширина: 620 мм
 • дебелини: 40 мм / 20 мм

Плотовете са с качество: А, В

Понеделник, 08 Май 2017 14:16

Плотове от дъб

1. С клинозъбно снаждане по дължина с размери:

 • дължина: 4000 мм
 • ширина: 620 мм
 • дебелина: 20 мм

2. От цели ламели с размери:

 • дължина: 2000 мм
 • ширина: 620 мм
 • дебелини: 40 мм / 20 мм

Плотовете са с качество: А, В, С

На 23.12.2016 г. фирма "Савел" ЕООД успешно приключи изпълнението на своя проект "Висококачествени плотове от масивна дървесина" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0362-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
След провеждането на процедура за определяне на изпълнители "избор с публична покана" съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договори, беше закупено, доставено и въведено в експлоатация в новообособения стопански обект ново оборудване:

 • 1 бр. Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина;
 • 1 бр. Автомат за рендосване и профилиране;
 • 1 бр. Полуавтоматична линия за ламелно слепени детайли;
 • 1 бр. Двувалова лепилонанасяща машина;
 • 1 бр. Широколентова шлайфмашина с 2 ленти;
 • 1 бр. Винтов маслен компресор;
 • 1 бр. Аспирационна система.

С внедряването на новите машини беше обособен нов стопански обект и бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги;

3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:

 • Подобрени производствени процеси и повишен капацитет, чрез закупуването на ново високопроизводително оборудване;
 • Повишаване на капацитета за производство на детайли от масивна дървесина за мебели с повече от 30%;
 • Намаляване на брака при плотовете от масивна дървесина с ≈20%;
 • Затваряне на производствения цикъл, чрез отпадане на поддоставчици;
 • Възможност за самостоятелно производство на плотове от масивна дървесина с по-високо качество и добавена стойност;
 • Повишено качество на съединяване, слепване и обработка на всички детайли;
 • Подобрено качество на изпълнение на производствените операции;
 • Повишено качеството на повърхностите на детайлите;
 • С обособяването на новия стопански обект и внедряването на прецизното оборудване за производство на детайли от масивна дървесина компанията не само подобри, но и ще може да поддържа постоянно качество чрез отпадане на поддоставчиците, автоматизиране и компютъризиране на операциите, което изключва човешка грешка.
 • Намалено използването на ръчен труд в производствения процес с около 35 %;
 • Оптимизирана вътрешната логистика в производствения обект с около 45%;
 • Редуцирано времето за преправяне на различни машини, пренареждане и престой на детайлите с около 50%;
 • Спестено спомагателното време за производство с 25% благодарение на компютърното управление на новото оборудване;
 • Спестено с ≈15% технологично време за производство на един краен продукт;
 • Намалено енергийното потребление с около 15% за производството на единица продукт вследствие внедряването на съвременно оборудване от висок енергиен клас;
 • Намален бракът на дървесина с повече от 20 %;
 • Понижена себестойността на продукцията с от 5 до 7% вследствие отпадане на нуждата от ползване на поддоставчик за производството на плотове от масивна дървесина;
 • Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес чрез внедряване на ново високотехнологично оборудване и обособяването на нов стопански обект.

С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, "Савел" ЕООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. "Савел" ЕООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:

 • Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряването на съвременно високопроизводително оборудване и обособяването на нов стопански обект;
 • Подобряване на съществуващите продукти и услуги и разнообразяване на асортимента на предприятието с нови продукти с висока добавена стойност и качество вследствие експлоатацията на нови машини и съоръжения;
 • Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
 • Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието, с което беше изпълнена и общата цел на проекта за подобряване на конкурентоспособността на "Савел" ЕООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието.

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по две обособени позиции:


Обособена позиция 1, включваща:

 • Инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина - 1бр.
 • Автомат за рендосване и профилиране - 1 бр.
 • Полуавтоматична линия за ламелно слепени детайли – 1 бр.
 • Двувалова лепилонанасяща машина - 1 бр.
 • Широколентова шлайфмашина с 2 ленти - 1 бр.
 • Винтов маслен компресор - 1 бр.

 

Обособена позиция 2 - Аспирационна система - 1 бр.”

Страница 1 от 3
© 2017-2018 Савел ЕООД. Всички права запазени.